Taraf Bilirkişiliği Nedir?

Taraf Bilirkişiliği ya da Özel Bilirkişilik olarak kullanılan kavram, kanunlarımızda “uzmanından bilimsel mütalaa” olarak, Yargıtay içtihatlarında ise “uzman görüşü” olarak bahsedilen görüş ve mütalaaları vücuda getiren kişi olarak tanımlanabilir. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 67. Maddesi 6 fıkrasında; “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında,…